درباره ایکوم ایران

دبیرخانه و دبیر
بند یک : محل استقرار دبیرخانه :  محل استقرار دبیرخانه در محل استقرار دائمی کمیته ملی خواهد بود ولی تا زمان اختصاص محل دائمی ، دبیرخانه در محلی که شورای اجرایی تعیین می نماید مستقر خواهد شد.

بند دو : شرایط و نحوه انتخاب دبیر : دبیر کمیته ملی ایکوم ایران که رئیس دبیرخانه این کمیته محسوب می شود از میان اعضاء انفرادی ایکوم و توسط شورای اجرایی انتخاب می گردد.

بند سه : وظایف دبیر و دبیرخانه : تعیین وظایف دبیر و دبیرخانه همانطور که در بند شانزدهم از فصل هفت  آیین نامه آمده به عهده شورای اجرایی خواهد بود که با توجه به نیازها ، بخشهای مختلف دبیرخانه و نوع کمیته های تخصصی را مشخص و برای هر کدام وظایف مورد نظر را تعیین خواهد کرد.

بند چهار : مسئولیت دبیر و دبیرخانه : دبیر و دبیرخانه کمیته ملی ایکوم ایران زیر نظر رئیس و در نبود او به ترتیب معاونین کمیته ملی خواهد بود و دبیر و همچنین دبیرخانه در قبال این مقامات مسئول خواهد بود. در ضمن دبیر کمیته موظف خواهد بود که ارتباط دائم با دبیرخانه ایکوم بین المللی برقرار نموده و با الگوبرداری از وظایف دبیرخانه ایکوم ، فعالیت های خود را ساماندهی نماید.

تبصره : وظایفی که در  آیین نامه برای دبیر و دبیرخانه در نظر گرفته شده دائمی است.

      نشاني دبيرخانه ايكوم :
تهران، خيابان جمهوري ،روبروي سفارات انگلستان ، كوچه شيرواني ، كوچه آبكار ، خانه مرحومه كلارا آبكار

      تلفکس : 66711953

      پست الكترونيكي: info@icom.ir